ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

     ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ให้กับเทศบาลตำบลกระดังงา โดยทุกท่านสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือได้ (โดยกดเข้าไปตามลิงค์ด้านล่าง หรือ ส่องคิวอาร์โค๊ด) เพื่อทาง เทศบาลตำบลกระดังงา จะนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงานต่อไป
.
     #ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบสำรวจในครั้งนี้
     #จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ ITAS ของ ป.ป.ช. เปิดให้ดำเนินการกรอกแบบสำรวจได้

     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ
การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ อำเภอบางคนที พร้อมเทศบาลตำบลกระดังงา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็นและเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ภายในเขตเทศบาล อันได้แก่ นางวันชนา เทิดวัฒนศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

***************************************

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกระดังงาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

 

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

Attachments:
Download this file (Adobe Scan 2 Jan 2567 BE.pdf)Adobe Scan 2 Jan 2567 BE.pdf[ ]690 Kb

การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของเทศบาลตำบลกระดังงา

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

...................................................

                    ด้วย เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนด (ตามไฟล์ลิ้งค์เอกสารที่แนบ)

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 
สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ ทต.กระดังงา ด้านใดQR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537