สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา
หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
                      
                     เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ๑ หลัง ต่อเติมกันสาด ๑ หลัง ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ๑ หลัง ติดตั้งมุ้งลวด เปลี่ยนโถส้วม เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กาหนด เลขที่ ๐๙/๒๕๕๙)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.-บาท                        (-หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537