สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา
หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 
              เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการ ๑.ติดตั้งกระจกกั้นปิด ด้านหน้าสำนักงาน, ๒.ปรับปรุงห้องวิทยุ
สื่อสารและห้องอยู่เวรยาม, ๓.ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร, ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้า
สำนักงาน ๕,ปรับปรุงสำนักงานในส่วนอื่นๆ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๕,๐๐๐.-บาท
(-แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537