บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา
นายสุโรจน์ เมฆกุลวิโรจน์
ปลัดเทศบาล
089-3556994alt
นางชุลีพร บุญเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นางสาวเพ็ญนภา วงศ์ประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
alt
นายสุรศักดิ์ วิจิตรโชติ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
alt
จ่าสิบเอกณัฐปภัสร์ คงรักษา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt
นางสาวศิริวรรณ กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
alt
นายวิทยา แสงสลับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
alt
นางสาวจงกล คนประเสริฐ
พนักงานพิมพ์ดีด
alt
นางสาวอุบลรัตน์ จิตต์สมุทร
คนงานประชาสัมพันธ์
alt
นายรุ่งสวรรค์ พ่วงบัลลังก์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
alt
นายทวน กลั่นกลิ่นหอม
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายณัฐพล สุขเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายธนดล สฤตเนตร์
พนักงานดับเพลิง
alt
นายกฤษพงษ์ โดมขุนทด
พนักงานดับเพลิง
alt
นายสันติ เหลืองสะอาด
พนักงานดับเพลิง
alt
นายจักรพันธ์ กลั่นกลิ่นหอม
พนักงานจ้าง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537