ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง  ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

*****************************

ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา จะดำเนินการโครงการตามมิติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา พีอี และพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณตั้งแต่ริมน้ำ หน้าวัดเกาะแก้วถึงบริเวณวัดไทร) หมู่ที่ ๘-๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และแนวทางการเปิดเผยรายระเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และมีการคำนวณราคากลาง (ฉบับที่แก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เทศบาลตำบลกระดังงา จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537