มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

alt

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

เพื่อให้การดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา ในการตรวจและติดตามการปฏิบัติงานต่อประชาชน ผู้รับจ้าง ผู้รับบริการ ในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ กองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการมี ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ

๒. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ กองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

 

มาตรการ

๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงาผ่านทาง เว็บไซด์ เทศบาลตำบลกระดังงา และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา

๒. กำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดทำช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและดาเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา เช่น โทรศัพท์ (Call Center 034-761537) เว็บไซด์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น

๓. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ ระบบ รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการดำเนินงานนั้น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

๔. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและรายข้อในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ และรายงานผลต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลกระดังงา อย่างสม่ำเสมอ (ปีละ ๑  ครั้ง)

๕. กำหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นและที่เกี่ยวข้อง

 

 

……………………………………………

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537