ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

alt

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

 เรื่อง   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 *********************

 

                  ด้วยในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง  ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖๑   เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม   ๒๕๖๑ สภาเทศบาลเทศบาลตำบลกระดังงา ได้มีมติเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ และอนุมัติญัตติต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาท้ายประกาศนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537