ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

alt

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ********************

 

                     ด้วยสภาเทศบาลตำบลกระดังงา  ได้มีมติรับรองรายการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม   ๒๕๖๑  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537