คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระดังงา


alt
นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

0816558562

 

alt
นายธงชัย แสงบรรจง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
0813039332
alt
นายสมศักดิ์ ควรหาเวช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
0867044165

ประธานสภา
นายพุฒิบัติ ดนัยธรรมกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

0865207997


นายสมภพ รัตนไพบูลย์
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี

0898361456นายสุโรจน์ เมฆกุลวิโรจน์
ปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

0893556994

 


นางชุลีพร บุญเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา
0926755613

นางสาวลักษณพันธ์ุ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
0859596496


นางสาวศิราณี เอี่ยมเคลือบ
ผู้อำนวยการกองช่าง

0818676157


นายสุรศักดิ์ วิจิตรโชติ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0866108139


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537