ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท เรือดับเพลิงไฟเบอร์ จำนวน ๑ ลำ

alt
ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท เรือดับเพลิงไฟเบอร์ จำนวน ๑ ลำ

*********************************

     ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท เรือดับเพลิงไฟเบอร์ จำนวน ๑ ลำ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลกระดังงากาหนดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ราคากลางในการจัดซื้อในครั้งนี้ จานวนเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้าน เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537