ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt
ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกระดังงา
หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
         เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการติดตั งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนดเลขที่ ๑/๒๕๕๘)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้นี เป็นเงินทั้งสิน ๓๗๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537