คู่มือบริการประชาชน ทต.กระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม และการปรึกาาของสภาเทสบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 93
2 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกระดังงาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 9
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 346
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลตำบลกระดังงา 310
5 การรับชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลกระดังงา 339
6 การรับแจ้งการย้ายออก เทศบาลตำบลกระดังงา 267
7 การรับแจ้งการย้ายเข้า เทศบาลตำบลกระดังงา 316
8 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด เทศบาลตำบลกระดังงา 339
9 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน เทศบาลตำบลกระดังงา 322
10 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด เทศบาลตำบลกระดังงา 341
11 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน เทศบาลตำบลกระดังงา 469
12 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลกระดังงา 382
13 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน เทศบาลตำบลกระดังงา 264
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลตำบลกระดังงา 273
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เทศบาลตำบลกระดังงา 387
16 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เทศบาลตำบลกระดังงา 373
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 เทศบาลตำบลกระดังงา 358
18 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เทศบาลตำบลกระดังงา 390
19 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลตำบลกระดังงา 372
20 การขอเลขที่บ้าน เทศบาลตำบลกระดังงา 481
21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลกระดังงา 425
22 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เทศบาลตำบลกระดังงา 374
23 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลกระดังงา 330
24 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป เทศบาลตำบลกระดังงา 376
25 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลกระดังงา 327
26 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกระดังงา 332
27 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกระดังงา 331
28 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เทศบาลตำบลกระดังงา 315
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลกระดังงา 308
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เทศบาลตำบลกระดังงา 345

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537