ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
alt
ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
**********************************************
    
          เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกระดังงา เลขที่ ๐๗/๒๕๕๗) โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑.๐๐ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ø ๐.๖๐ เมตร จุดละ ๘ ท่อน จานวน ๒ จุด และวางท่อ คสล. ø ๑.๐๐ เมตร จุดละ ๑๖ ท่อน จานวน ๒ จุด
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)