ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
alt
ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกระดังงา
หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
         เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการติดตั งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนดเลขที่ ๑/๒๕๕๘)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้นี เป็นเงินทั้งสิน ๓๗๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)