โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑มกราคม ๒๕๖๓

พิมพ์

alt

โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓altaltaltaltaltalt