กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

พิมพ์

alt

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงาพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

(ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน)

alt

alt

alt

alt

alt

alt