ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีลป้องกันโควิด - 19 "วัคซีนตำบลกระดังงา"

พิมพ์

alt

เทศบาลตำบลกระดังงา

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ตำบลกระดังงา

และผู้ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ ตำบลกระดังงา

ซึ่งประสงค์ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีลป้องกันโรคโควิด - 19

ท่านสามารถ สแกน QR code เข้า แอพพลิเคชั่น line ภายใต้ชื่อ

"วัคซีนตำบลกระดังงา"

alt