สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาalt
นายเกษม ยื้อเผ่าพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
 


นายสุพัตร เอี่ยมอำไพ
รองประธานสภาเทศบาล
 

นายสุโรจน์ เมฆกุลวิโรจน์
เลขานุการสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา
alt
นายสมชาย ยื้อเผ่าพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นางลาวัลย์ เชิดชู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธวัชชัย พิเสฐฎศลาศัย
สมาชิกสภาเทศบาล
  alt
นายนพพล ยื้อเผ่าพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประวิทย์ ลิมปนิลชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นางรัตนา อินทรโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพงษ์ ศรีฤทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายชัชวาลย์ ศรีวงษา
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวยุวดี สามลปาน
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายปฐม พันธ์ุสมุทร
สมาชิกสภาเทศบาล