ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

พิมพ์

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง  ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

*****************************

ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา จะดำเนินการโครงการตามมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๘๐๐,000.00 บาท