เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

alt

เทศบัญญัติ


เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลตำบลกระดังงา


 

Attachments:
Download this file (คำแถลงงบประมาณ  2562.doc)คำแถลงงบประมาณ 2562.doc[ ]2862 Kb
Download this file (ปกและสารบัญ ปี 62.doc)ปกและสารบัญ ปี 62.doc[ ]2708 Kb
Download this file (ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒.jpg)ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒.jpg[ ]218 Kb
Download this file (รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 62.doc)รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 62.doc[ ]1094 Kb
Download this file (รายงานประมาณการรายรับ 62.doc)รายงานประมาณการรายรับ 62.doc[ ]110 Kb
Download this file (รายงานประมาณการรายรับ ปี 2562.xls)รายงานประมาณการรายรับ ปี 2562.xls[ ]49 Kb
Download this file (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.doc)รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.doc[ ]142 Kb
Download this file (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 62.doc)รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 62.doc[ ]867 Kb
Download this file (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 62.doc)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 62.doc[ ]213 Kb
Download this file (แผนงานการพาณิชย์.doc)แผนงานการพาณิชย์.doc[ ]35 Kb
Download this file (แผนงานการรักษาความสงบภายใน.doc)แผนงานการรักษาความสงบภายใน.doc[ ]37 Kb
Download this file (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.doc)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.doc[ ]41 Kb
Download this file (แผนงานการศึกษา.doc)แผนงานการศึกษา.doc[ ]42 Kb
Download this file (แผนงานงบกลาง.doc)แผนงานงบกลาง.doc[ ]34 Kb
Download this file (แผนงานบริหารงานทั่วไป.doc)แผนงานบริหารงานทั่วไป.doc[ ]46 Kb
Download this file (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.doc)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.doc[ ]34 Kb
Download this file (แผนงานสังคมสงเคราะห์.doc)แผนงานสังคมสงเคราะห์.doc[ ]34 Kb
Download this file (แผนงานสาธารณสุข.doc)แผนงานสาธารณสุข.doc[ ]46 Kb
Download this file (แผนงานเคหะและชุมชน.doc)แผนงานเคหะและชุมชน.doc[ ]51 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537